In oktober 2022 kwam De Glind negatief in het nieuws. Oud-bewoners vertelden in uitzendingen van Omroep Gelderland hoe zij in de jaren negentig slachtoffer waren van misbruik en geweld toen zij in het Jeugddorp woonden. Wat is de stand van zaken een half jaar later in De Glind?

 

Wij, Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind, willen nogmaals benadrukken dat de verhalen van slachtoffers over misstanden in De Glind ons diep hebben geraakt. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en dat is niet gebeurd. Het blijft pijnlijk om hun ervaringen te horen.
We willen ons niet verschuilen achter organisatiestructuren. (Rudolphstichting is sinds 1994 geen zorgaanbieder meer en Stichting Jeugddorp De Glind bestaat pas zeven jaar.) Wij voelen ons verantwoordelijk voor wat er gebeurt in De Glind, nu én vroeger. Wat kunnen we als organisaties doen met de verhalen van de slachtoffers? Het antwoord is: luisteren, bewust worden en daadwerkelijk tot acties overgaan. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. Het verleden en leed wat er is, kunnen we niet ongedaan maken. Wel kunnen we aandacht en erkenning geven aan slachtoffers. Daarnaast doen we al het mogelijke om kinderen van nu veilig te laten opgroeien. We ondernemen concrete stappen waarbij we leren van het verleden en recht doen aan de slachtoffers.

Dit hebben we de afgelopen maanden gedaan:

  • In gesprek met oud-bewoners

We hebben samen met zorgaanbieder Pluryn meerdere gesprekken gevoerd met oud-bewoners om te horen waaraan behoefte is en hoe we hier goed op kunnen reageren. De wens voor een onderzoek -vormgegeven door de oud-bewoners – is inmiddels gestart. (Zie ook punt 6.)

  • Gesprekken met jongeren die nu in De Glind wonen 

Met kinderen en jongeren woonachtig in De Glind is zowel in gezinshuizen als in de jongerenraad gesproken over veiligheid en de impact van de uitzendingen op hen.

  • Afspraken met Jeugdstem Zorgbelang

Met Jeugdstem Zorgbelang, voorheen Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), zijn afspraken gemaakt om haar naamsbekendheid bij jongeren te vergroten. Zo sluiten de medewerkers aan bij de vrijetijdsactiviteiten in De Glind. Daarnaast doen zij ook gewoon hun reguliere gesprekken zoals wettelijk is vastgelegd.

  • Gesprekken met huidige gezinshuisouders en hulpverleners

Met huidige betrokkenen in de jeugdzorg is meermaals gesproken over de impact van de misstanden op hen en in het bijzonder over hoe zij kunnen zorgen voor een veilig opvoedklimaat.

  • Gesprekken met inwoners

In De Glind wonen ook mensen die vroeger actief waren in de jeugdzorg, maar nu niet meer. Tevens zijn er inwoners die nooit werkzaam zijn geweest in deze sector. De uitzendingen hadden ook impact op hen. Daarom zijn er diverse gesprekken en koffieochtenden geweest. Zo konden ze hun verhaal doen en vragen stellen.

  • Start van een onderzoek

Een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en stichting Be4You2. Zij doen onderzoek naar geweldservaringen van oud-bewoners in De Glind in de jaren negentig. Het onderzoeksplan is in afstemming met de oud-bewoners opgesteld. De Rudolphstichting draagt financieel bij aan dit onderzoek.

  • Start dialooggesprekken

Naar aanleiding van eerder onderzoek door Commissie De Winter heeft de jeugdzorgbranche een methodiek ontwikkeld waarbij jongeren, medewerkers en directie met elkaar in gesprek gaan over geweld. Voorbereidingen zijn getroffen en data gepland om deze gesprekken ook in De Glind te laten plaatsvinden.

  • Gesprekken met fondsen en (kerkelijke) gevers

Diverse fondsen en kerkelijke gevers hadden vragen naar aanleiding van de berichten in de media. We gingen met hen in gesprek om hun vragen, die vaak gingen over de situatie nu, te beantwoorden.
Ook waren er diverse steunbetuigingen van particulieren en kerken die juist nu wilden doneren, zodat het bijzondere werk in De Glind doorgang kon vinden en de huidige jongeren niet de dupe werden.

  • Evaluatie van processen en werkwijzen

Intern hebben de zorgorganisaties hun werkprocessen met betrekking tot veiligheid en het integriteitsbeleid opnieuw getoetst en daar waar nodig aangepast. Veiligheid heeft daarnaast extra aandacht gekregen bij de uitvoering van ons werk.

Naast deze acties, zijn we doorgegaan met ons reguliere werk. Daarin spelen thema’s als veiligheid en luisteren een belangrijke rol.