Beleid en organisatie

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.

Hoofdkantoor Rudolphstichting

Belangrijke nummers

KVK 40 11 92 17
RSIN 80 82 53 165
BTW 80 82 53 165 B01
IBAN NL60 RABO 0150 0022 97

Strategienota

Basis van ons werk is dat wij ons inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren. Eens in de vijf jaar wordt de koers van de Rudolphstichting opnieuw bepaald en vastgelegd in een strategienota en bijbehorend meerjarenbeleidsplan. Door de jaren heen verschuift het accent van onze werkzaamheden. In de jaren 2011-2015 stonden onze landelijke activiteiten meest centraal, zie ook de jaarverslagen uit die tijd. In de jaren 2016 – 2020 werd er gefocust op de ontwikkelingen in en vanuit Jeugddorp De Glind en deze koers zal aangehouden worden voor de periode 2020 – 2024.
Lees meer over onze werkzaamheden en de koers voor de komende jaren in:

Jaarverslag

In het jaarverslag leest u meer over de uitgeoefende activiteiten in het voorgaande kalenderjaar. Tevens vermeldt het jaarverslag de belangrijkste financiële gegevens, zoals de balans en winst- en verliesrekening.

Beloningsbeleid

De Rudolphstichting volgt de CAO Jeugdzorg voor al haar medewerkers en volgt voor directie en bestuur de CBF-normen voor beloning. De directeursfunctie is ingeschaald in schaal 14. Bestuursleden krijgen voor hun inspanningen alleen de reiskosten vergoed. Bij verjaardagen en aan het einde van het jaar ontvangen bestuursleden een kleine attentie.

Gedragscode

Rudolphstichting heeft in haar eigen gedragscode omschreven wat belanghebbenden van ons mogen verwachten op het gebied van integere bedrijfsvoering en integer gedrag.

ANBI status

De Rudolphstichting heeft een ANBI-status en is ‘een organisatie van algemeen nut’.  Dit heeft belastingvoordeel voor u als gever en voor ons als ontvanger van giften en donaties.
Wij hoeven geen belasting te betalen over periodieke schenkingen en legaten.

CBF Erkenning

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. De Rudolphstichting is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt aan goede doelen wat betreft besteding van gelden en verslaglegging. Wil je hier meer over weten, bekijk dan hieronder ons CBF-Erkenningspaspoort of bezoek www.cbf.nl.

Klachten

Ongewenst/grensoverschrijdend gedrag > Rudolphstichting wil staan voor integere, transparante bedrijfsvoering en het respectvol omgaan met mens en natuur. Kreeg u te maken met ongewenst, niet-integer of grensoverschrijdend gedrag van een medewerker van de Rudolphstichting of iemand die namens de Rudolphstichting aan het werk was? Dan vragen wij u om dit te melden. U kunt melding doen op het mailadres meldpunt@rudolphstichting.nl.
Afhankelijk van de melding, en in overleg met u als melder, pakt directie, bestuur, de vertrouwenspersoon of de onafhankelijke klachtencommissie (zie hieronder) de melding verder op.

Organisatie en huurderszaken > Bent u huurder, pachter of gebruiker van onroerende zaken of anderszins een relatie van de Rudolphstichting en bent u ergens ontevreden over, bespreek dit dan met onze desbetreffende medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich ook richten tot de leidinggevende van deze persoon. Als het vervolgens nog niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing van het probleem te komen, dan kan een officiële klachtenprocedure worden gestart. De klacht wordt dan door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen.
Wilt u een officiële klachtenprocedure starten? Dan kunt u uw klacht als volgt indienen:

  • Per email: klachtencommissie@rudolphstichting.nl
  • Of per brief: Klachtencommissie, Rudolphlaan 2, 3794 MZ De Glind

Een klacht moet zo duidelijk mogelijk beschrijven over welke gedraging het gaat, waar en wanneer dat is gebeurd en welke medewerker het betreft. De klacht moet ook duidelijk maken wie de klager is en met welke adresgegevens, mailadres en/of telefoonnummer de klager te bereiken is.
In dit document staat het volledige klachtenreglement en de procedure.

Statuten

In 2019 wijzigde Rudolphstichting met instemming van haar leden de statuten. Onze hoofdoelstelling is en blijft ongewijzigd: de Rudolphstichting zet zich vanuit naastenliefde en diaconale taak in voor een kwetsbare groep; namelijk uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in Nederland.
Wij zetten ons ervoor in dat zij opgroeien in de veiligheid van een gezinswoonvorm en in een stimulerende, vitale leer- en leefomgeving. De Rudolphstichting heeft haar statuten aangepast zodat:

  • We optimaal kunnen aansluiten bij jeugdwetgeving en het huidige zorglandschap
  • We aansluiten bij de laatste eisen van het CBF
  • We juridisch weer up-to-date zijn