Beleid en organisatie

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.

Hoofdkantoor Rudolphstichting

Strategienota

Basis van ons werk is dat wij ons inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren. Eens in de vijf jaar wordt de koers van de Rudolphstichting opnieuw bepaald en vastgelegd in een strategienota en bijbehorend meerjarenbeleidsplan. Door de jaren heen verschuift het accent van onze werkzaamheden. In de jaren 2011-2015 stonden onze landelijke activiteiten meest centraal, zie ook de jaarverslagen uit die tijd. In de jaren 2016 – 2020 werd er gefocust op de ontwikkelingen in en vanuit Jeugddorp De Glind en deze koers zal aangehouden worden voor de periode 2020 – 2024.
Lees meer over onze werkzaamheden en de koers voor de komende jaren in:

Jaarverslag

In het jaarverslag leest u meer over de uitgeoefende activiteiten in het voorgaande kalenderjaar. Tevens vermeldt het jaarverslag de belangrijkste financiële gegevens, zoals de balans en winst- en verliesrekening.

Beloningsbeleid

De Rudolphstichting volgt de CAO Jeugdzorg voor al haar medewerkers en volgt voor directie en bestuur de CBF-normen voor beloning. De directeursfunctie is ingeschaald in schaal 14. Bestuursleden krijgen voor hun inspanningen alleen de reiskosten vergoed. Bij verjaardagen en aan het einde van het jaar ontvangen bestuursleden een kleine attentie.

Gedragscode

Wij zijn aangesloten bij Nederland Filantropieland en daarmee onderschrijven wij de gedragscode ‘Goed bestuur’ van SBF (Samenwerkende brancheorganisaties filantropie). De samenwerkende brancheorganisaties in de filantropie zien erop toe dat de Rudolphstichting de doelen waarvoor zij staat nastreeft en integer handelt.

ANBI status

De Rudolphstichting heeft een ANBI-status en is ‘een organisatie van algemeen nut’.  Dit heeft belastingvoordeel voor u als gever en voor ons als ontvanger van giften en donaties.
Wij hoeven geen belasting te betalen over periodieke schenkingen en legaten.

CBF Erkenning

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. De Rudolphstichting is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt aan goede doelen wat betreft besteding van gelden en verslaglegging. Wil je hier meer over weten, bekijk dan hieronder ons CBF-Erkenningspaspoort of bezoek www.cbf.nl.

Statuten

In 2019 wijzigde Rudolphstichting met instemming van haar leden de statuten. Onze hoofdoelstelling is en blijft ongewijzigd: de Rudolphstichting zet zich vanuit naastenliefde en diaconale taak in voor een kwetsbare groep; namelijk uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in Nederland.
Wij zetten ons ervoor in dat zij opgroeien in de veiligheid van een gezinswoonvorm en in een stimulerende, vitale leer- en leefomgeving. De Rudolphstichting heeft haar statuten aangepast zodat:

  • We optimaal kunnen aansluiten bij jeugdwetgeving en het huidige zorglandschap
  • We aansluiten bij de laatste eisen van het CBF
  • We juridisch weer up-to-date zijn