Ons werk

Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.
Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.

Voor uithuisgeplaatste kinderen

Ruim 37.000 kinderen in Nederland zijn uithuisgeplaatst(bron: factsheet Gezinshuizen 2019). Ze maakten al veel mee in hun jonge leven. Verwaarlozing, mishandeling, misbruik en agressie. Ouders met psychische problemen, een verslaving of die om een andere reden moeite hebben met opvoeden. Wat weer leidt tot trauma’s en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Er ontstaan dan onhoudbare situaties waardoor een kind niet langer kan opgroeien waar hij is geboren.  Een uithuisplaatsing volgt.

Rechten van het kind

In de Jeugdwet (2014) staat dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een gezin. Dit is ook ons uitgangspunt.
Meer en meer uithuisgeplaatste kinderen en jongeren vinden gelukkig een plekje in een gezinswoonvorm, ze worden weer ínhuisgeplaatst in een pleeggezin of gezinshuis.

Spelletje spelen met gezinshuis
Ruimte scheppen voor ieder kind - ambitie Rudolphstichting

Wij zijn actief op 3 gebieden:

  • ontwikkeling van het kind: weer vertrouwen krijgen in jezelf en anderen. Herstellen van wat je hebt meegemaakt en je sociaal en emotioneel ontwikkelen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk ‘de kracht van het gewone leven’ ingezet. Dus niet meteen in therapie, maar op judo bij iemand die zowel verstand heeft van de sport als van traumasensitief opvoeden.
  • leefomgeving: opgroeien in een stimulerende omgeving waarin je weer gewoon kind kunt zijn, leert voelen en je eigenwaarde stevig wordt. De kinderboerderij, zwembad en de dorpskerk zijn voorbeelden van elementen in de leefomgeving die kunnen rekenen op onze steun.
  • wonen: elk kind verdient het om zo gewoon mogelijk op te groeien. Wij gaan uit van de helende kracht van het gezinsleven. De kleinschaligheid, de dagelijkse, 24-uurs verbondenheid tussen kind en gezinshuisouders. De Rudolphstichting ontwikkelt en beheert woningen die dienst doen als gezinshuis. Ook ontwikkelen we tiny houses voor oudere jeugd.
Opgroeien in een veilige omgeving

Pleeggezin of gezinshuis

Wij geloven en weten dat kinderen en jongeren het beste af zijn in de veilige context van een gezin.
Wij zetten ons ervoor in dat kinderen en jongeren zo gewoon mogelijk op kunnen groeien, gebruik makend van hun talenten en veerkracht en waar nodig met professionele ondersteuning.

Aandacht voor omgeving en leefgebied

Een pleeggezin is een vorm van gezinswonen die geschikt is een kind die niet meer thuis kan wonen vanwege problemen bij de ouders. Pleegouders worden niet betaald, maar krijgen een vergoeding.

Het normale leven

De problemen van jongeren die in een gezinshuis (gaan) wonen, zijn doorgaans complexer van aard, denk aan getraumatiseerde kinderen en jongeren met (zware) ontwikkelingproblemen.
Een gezinshuisouder is een zorgprofessional die salaris ontvangt op basis van een contract met een zorgaanbieder of die als zelfstandig (zorg)ondernemer een gezinshuis runt.

Onze missie en visie

why

Toekomstperspectief voor uithuisgeplaatste kinderen
De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.

 

how

Inhuisplaatsen bevorderen met aandacht voor omgeving en leefgebied
Wij bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen en we zetten ons in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving

what

Projecten op het gebied van wonen en leefomgeving in Jeugddorp De Glind
In Jeugddorp De Glind werken wij vanuit de behoefte van het kind aan ontwikkeling van de leefgebieden wonen, werken & leren, vrije tijd en dorpsgemeenschap. Toekomst, duurzaamheid en samenhang tussen de leefgebieden zijn hierbij onze uitgangspunten.