Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) zijn op 1 september 2020 gefuseerd.
Wij kregen van u vragen over wat dit betekent voor ons werk in Jeugddorp De Glind dat u steunde door middel van een PDKN-lening.
In haar nieuwsbrief legt SKG de fusie dit heel helder uit. Wij hebben deze tekst hieronder overgenomen en eraan toegevoegd wat de effecten zijn op de projecten waar u op inlegde in Jeugddorp De Glind. En we leggen u graag een nieuwe mogelijkheid, een nieuw verzoek voor.

Over PDKN

In 2006 werd PDKN opgericht. Het doel van deze stichting was om binnenlandse diaconale projecten te financieren met geld van plaatselijke diaconieën. Ruim 30 projecten werden in de loop van de tijd gefinancierd. Diaconieën konden aangeven in welk project zij wilden investeren en werden op de hoogte gehouden van het betreffende project. Veel mensen werden op deze wijze indirect door de PDKN geholpen: helpen waar geen helper was.

Aanvulling Rudolphstichting: ook Rudolphstichting had PDKN-projecten. Velen van u steunden in 2010 de ontwikkeling van wooninitiatief De Wijde Mantel met een lening. Ook deed u gul en ruimhartig mee aan de nieuwbouw van gezinshuizen in De Glind in 2010 en 2018.

U kunt nu als diaconie kiezen of u het geld van Stichting PDKN laat overgaan naar Stichting SKG. Ook kunt u het geld laten terugstorten. Wat u ook kiest, de eerder uitgevoerde projecten van de Rudolphstichting hebben hier niet onder te lijden. De leningen lopen gewoon door. Voor ons geen negatieve effecten. Wel komen er uiteraard nieuwe mogelijkheden als u er voor kiest om het geld terug te laten komen. In 2021 zijn er bij ons geen mogelijkheden om een lening met u aan te gaan. Wel zijn we heel erg gebaat bij een gift voor ons woonproject Ringlaan 8. We willen u dan ook vragen om te overwegen om een gedeelte van het teruggestorte bedrag als gift aan het Jeugddorp te schenken. We begrijpen dat u wellicht niet het hele bedrag wilt omzetten in een gift, maar we hopen dat een percentage van 10% tot 25% misschien tot de mogelijkheden behoort. We zullen u hierover ook nog persoonlijk benaderen.

Veranderende wetgeving

Door onder andere de veranderende wetgeving (zoals de transitie in de zorg), werd het voor diverse projecten lastig hun begroting sluitend te krijgen en te houden. Bovendien werden de administratieve lasten vaak dermate hoog en arbeidsintensief dat verschillende initiatiefnemers afhaakten of dreigden af te haken. Alles bij elkaar groeide het aantal projecten dat is gestopt met de activiteiten waardoor leningen zijn afgelost. Het gevolg hiervan was dat de inkomsten voor de PDKN zodanig minder werden dat het bedrijfseconomisch niet meer verantwoord was zelfstandig door te gaan.

Aanvulling Rudolphstichting: bovenstaande geldt niet voor de woonprojecten van de Rudolphstichting in Jeugddorp De Glind. Projecten gericht op gezinswonen waarvoor wij via PDKN lenen bij SKG. Deze projecten ‘staan als een huis’, zoals wij dat graag symbolisch zeggen en lopen gewoon door. De transitie jeugdzorg speelt zeker, maar leidt in ons geval niet tot veranderingen in onze woonprojecten. We hebben er baat bij dat we al 100 jaar een solide stichting zijn met een kleine, slagvaardige kantoororganisatie.   

Kleine synode

Omdat de werkzaamheden van PDKN voor het grootste gedeelte al gedaan werden door SKG, was het een logische stap de gehele bedrijfsvoering van PDKN in te schuiven bij SKG. Om dit mogelijk te maken, zijn de statuten van SKG aangepast. Op deze wijze blijven de financieringen van de bestaande projecten in PDKN ongewijzigd doorlopen. Door de besturen van PDKN en SKG is het fusievoorstel voorgelegd aan de kleine synode van de PKN. In de vergadering van juni 2020 is door de kleine synode het besluit genomen om beide stichtingen te fuseren.
Aanvulling Rudolphstichting: ook voor ons is dit zeker een logische stap. SKG viert dit jaar haar 50-jarig bestaan, heeft haar sporen in de kerkelijke wereld dus ook ruim verdiend en was voor ons al jarenlang een fijne samenwerkingspartner. Wij zien de fusie en de hernieuwde samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.

Wilt u meer weten over onze projecten en over hoe ons te steunen in 2021 of de jaren daarna? Neem dan contact met ons op.
Bel of mail met Anja Brouwer, Programmamanager Communicatie en Fondsenwerving, a.brouwer@rudolphstichting.nl , 0342-459010.